SWIFT MT Model year 2012-2017


รายการอะไหล่ เบอร์อะไหล่ จำนวนที่ใช้ ระยะเปลี่ยน กม. 1,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
เดือน 1 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
น้ำมันเครื่องเกรดมาตรฐาน (0W-20W) 99000C21A70B036(3.5L) 1 10,000 I 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910
แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 09168-14015-000 1 10,000 I 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
กรองน้ำมันเครื่อง 16510-58M00-000 1 10,000 I 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
กรองอากาศ 13780-58M00-000 1 40,000 I I I I 250 I I I 250 I I
หัวเทียน 09482-00L09-000 4 40,000 - - - - 300 - - - 300 - -
น้ำมันเกียร์ (75W-80GL4) 990N0-22B21-036 3 20,000หรือ40,000 - - 825 - - - 825 - - - 825
น้ำมันเบรก (DOT3) 990N0C23120B000(0.5L) 2 40,000 - - I - 332 - I - 332 - I
น้ำยาหม้อน้ำ 99000C99032B000(4L) 1 60,000 - - I - I - 400 - I - I
ตรวจเช็คเบรก 4 ล้อ 10,000 I I I I I I I I I I I
ค่าอะไหล่ (ฟรีคูปอง) 1,149 1,974 1,149 2,031 1,149 2,374 1,149 2,031 1,149 1,974
อัตราค่าแรง 285 665 855 665 1,473 665 855 665 1,473 665 855
(ฟรีคูปอง) (ฟรีคูปอง) (ฟรีคูปอง) (ฟรีคูปอง)
ยอดรวมค่าแรงและค่าอะไหล่ ไม่มี 1,149 1,974 1,149 3,504 1,814 3,229 1,814 3,504 1,814 2,829
ค่าใช้จ่าย

รายการอะไหล่สิ้นเปลืองทั่วไป (เปลี่ยนตามสภาพหรือถ้ามี )
รายการอะไหล่ เบอร์อะไหล่ จำนวน ราคา
*น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมี่ยม 990No-21A90-034 1 1,450
ไส้กรองระบบปรับอากาศ 95861-58M00-000 1 550
สายพานหน้าเครื่อง 17521-58M00-000 1 227
สายพานแอร์ 95141-58M00-000 1 237
แบตเตอร์รี่ 33610-84M00-000 1 1,800
ยางปัดน้ำฝน LH 38346-71L20-000 1 150
ยางปัดน้ำฝน RH 38346-54G11-000 1 170
ยางปัดน้ำฝน หลัง 38346-51K42-000 1 110
น้ำยาล้างหัวฉีด 990No-SMT02-000 1 450
สเปรย์ทำความสะอาดเบรก 990N0-SMT03-000 1 240
สเปรย์ทำความสะอาดเบรก 990N0-SMT07-000 1 170
น้ำยาล้างกระจก 4 ลิตร 990N0-SMT01-004 1 285
น้ำยาล้างภายในเครื่องยนต์ 990N0-SMT04-000 1 430

หมายเหตุ**