AFTER SALES SERVICE

We are pleased to offer our valuable customer good services to ensure you in every trip.

Schedule Service

The service campaign is made to examine Suzuki’s vehicles to create trust and highest performance in customer’s driving.
Please fill in the information below.
 

ข้อควรระวัง

• หมายเลขเลขตัวถังที่กรอกลงในช่อง [หมายเลขตัวถัง] ต้องตรงตาม “เล่มทะเบียนรถยนต์”
• หมายเลขตัวถังจะมีอักษรภาษาอังกฤษอยู่ด้วย ควรตรวจดูให้ละเอียดเพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลผิดพลาด
• กรณีที่หมายเลขตัวถังไม่ใช่รถยนต์เป้าหมายที่ค้นหา หรือการรณรงค์งานบริการยุติลง
• ผลการค้นหาจะแสดงข้อความว่า [รถยนต์ของท่านไม่อยู่ในการรณรงค์งานบริการ โปรดตรวจสอบหมายเลขตัวถังอีกครั้ง]