ร่วมงานกับซูซูกิ
ร่วมงานกับซูซูกิ

ร่วมงานกับซูซูกิ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Position : {{item['position_name']}}

Departement : {{item['department']}}

Report to : {{item['report_to']}}

ขณะนี้ยังไม่มีตำแหน่งงานที่เปิดรับ

สถานภาพ / Status

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน

กรุณาแนบไฟล์เอกสาร (ถ้ามี) โดยขนาดไฟล์รวมทั้งหมดไม่เกิน 2MB

ตัวอย่างเอกสารประกอบการสมัคร

  • ประวัติส่วนตัว Resume/CV (PDF)
  • ใบแสดงผลการศึกษา / Transcript (JPG,PDF)
  • เอกสารอื่นๆ (JPG,PDF)

ตรวจสอบข้อมูลการสมัครงาน

ข้อมูลผู้สมัคร (Personal Information)

สมัครงานวันที่ / Date of Application : {{form_data['submit_date']}}
วันที่เริ่มงานได้ / Date Available for Work : {{form_data['start_date']}}
ตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน / Position : {{form_data['position']}}
เงินเดือนที่ต้องการ / Expected Salary : {{formatNumber(form_data['salary'])}}

เลขประจำตัวประชาชน / Citizen ID : {{form_data['citizen']}}
{{form_data['prefix']}} {{form_data['name']}} {{form_data['surname']}}
วันเกิด / Birthday : {{form_data['birthday']}} อายุ / Age : {{form_data['age']}} ปี

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน / Permanent Address :
{{form_data['address_card']}}

ที่อยู่ปัจจุบัน / Current Address :
{{form_data['address']}}

สถานภาพ / Status : โสด สมรส หย่าร้าง
เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ / Mobile No. : {{form_data['mobile']}}
อีเมล : {{form_data['email']}}

ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน (Education & Work Experience)

วุฒิการศึกษา / Degree : {{form_data['education']}}
ชื่อสถานศึกษา / Institution : {{form_data['institution']}}
คณะ / Faculty : {{form_data['faculty']}}
สาขาภาควิชา / Major : {{form_data['major']}}
เกรดเฉลี่ย / GPA : {{form_data['gpa']}}

ที่ทำงานปัจจุบัน :
{{form_data['current_comp']}}

ต่ำแหน่งงานปัจจุบัน : {{form_data['current_position']}}

เงินเดือน : {{formatNumber(form_data['current_salary'])}} บาท

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน (Emergency Contact)

{{form_data['em_name']}}
ความสัมพันธ์ : {{form_data['em_relation']}}

ที่อยู่ในการติดต่อ :
{{form_data['em_address']}}

เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ :
{{form_data['em_mobile']}}

เอกสารประกอบการสมัคร (Application Documents)

{{file_data['iden_applicant']['name']}}
{{file_data['resume_cv']['name']}}
{{file_data['transcript']['name']}}

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัวคลิก

ฝากประวัติส่วนตัว

หากคุณยังไม่พบตำแหน่งงานที่สนใจ ทางซูซูกิยินดีให้คุณสามารถฝากประวัติส่วนตัว

หากพบว่ามีตำแหน่งว่างทางเราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุด

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อแผนกบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ 02-727-5920 ต่อ 2202