นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.suzuki.co.th

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ( “ซูซูกิ”) ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ www.suzuki.co.th มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วน บุคคล รวมถึงการจัดการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า และจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้อย่างเป็นความลับ ปลอดภัยเพื่อให้เป็นไป ตามหลักการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นกับท่าน และครอบคลุมการดำเนินงานของซูซูกิ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ซูซูกิได้รับมา ซูซูกิจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกัน ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่านดังนี้

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ซูซูกิจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการและติดต่อสื่อสาร เมื่อท่านใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ www.suzuki.co.th เช่น การลงทะเบียนเพื่อทดลองขับรถยนต์ซูซูกิ หรือการติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ท่านจะต้องให้ข้อมูล ส่วนตัวกับทางเว็บไซต์ เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ การแนะนำติชม การแจ้งปัญหา การติดต่อสอบถาม หรือการติดต่อประเภทอื่นๆเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการซูซูกิ รวมถึงข้อมูลลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น ซูซูกิตกลงจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็น ความลับ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญและซูซูกิอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อ

 • ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อบริหารการใช้งานบนเว็บไซต์ของท่านได้ประสิทธิภาพสมบูรณ์
 • เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับท่านผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือข้อความทางมือถือเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์
 • ตอบคำถามของท่านเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า เพื่อดำเนินการแก้ไข ตามคำร้องขอของท่าน หรือกระทำการอื่นใดเพื่อตอบคำถามของท่าน หรือตอบสนองกิจกรรมในเว็บไซต์อื่น ๆ ของท่าน
 • จัดทำข้อเสนอการขาย และ/หรือการให้บริการ เพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะกลุ่มโดยพิจารณาจากข้อมูลการใช้งานบนเว็บไซต์ซูซูกิ เช่น การติดต่อสอบถามสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อสินค้าและบริการของซูซูกิ, การติดต่อเพื่อนัดหมายการตรวจสภาพ หรือซ่อมบำรุงรถยนต์ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ซูซูกิของท่าน, การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือนำเสนอโปรโมชั่นจากซูซูกิ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการซื้อรถยนต์ซูซูกิ การเข้ารับบริการหลังการขาย การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ซูซูกิ และบริการเสริมอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ซูซูกิ ซูซูกิจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ง ในระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับธุรกรรมอันเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของซูซูกิ เท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

ซูซูกิจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการภายใน แก่ผู้ที่มีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการช่วยเหลือ หรือเพื่อการให้บริการตาม คำขอของท่าน และซูซูกิจะไม่เปิดเผยข้อมูล แบ่งปัน จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่

 • ได้รับความยินยอมจากท่าน
 • ผู้ให้บริการ หมายถึงนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่ซูซูกิพิจารณาเห็นสมควรว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการ ดำเนินการเพื่อให้บริการแก่ท่าน
 • เป็นการเปิดเผยให้กับ ผู้จำหน่าย ผู้จัดงาน ผู้จัดกิจกรรม หรือการแสดงต่าง ๆ ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน กิจกรรม หรือการแสดงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • เป็นการเปิดเผยให้กับบริการอื่นซึ่งสนับสนุนการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ผู้ให้บริการอีเมล เพื่อเป็นการตอบกลับว่าทางซูซูกิได้รับคำร้องจากท่านเป็นที่เรียบร้อย เป็นต้น
 • ข้อมูลบางส่วนอาจเปิดเผย เมื่อมีคำร้องขอโดยชอบด้วยกฎหมาย จากหน่วยงานทางกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของซูซูกิ พนักงาน ผู้จำหน่าย และผู้ใช้งานเว็บไซต์ท่านอื่น เป็นต้น

การใช้คุกกี้

“คุกกี้” คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ โดยจะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลใน การใช้บริการกับทางเว็บไซต์www.suzuki.co.th เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้ทำการเก็บ ข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ ซึ่งการปิดใช้งานคุกกี้นั้นอาจจะส่งผลต่อการใช้บริการ คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์

การคุ้มครองความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ซูซูกิมีการดำเนินการตามสมควรในการรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ เทคนิค และการจัดการเพื่อป้องกันความสูญเสีย การใช้งานอันไม่ สมควร การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ซูซูกิขอสงวนความรับผิดในการคุ้ม ครองความปลอดภัยดังกล่าว เนื่องจากไม่มีระบบหรือการส่งข้อมูลใดทางเครือข่ายสาธารณะใดที่จะสามารถรับประกันความปลอดภัยได้โดยสมบูรณ์

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจปฏิเสธการให้ข้อมูลบางประเภท หรืออาจแจ้งยกเลิกความยินยอมในการอนุญาตให้ซูซูกิเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ขอสำเนา แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของซูซูกิ ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการขอรับหรือขอให้ซูซูกิ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลอื่นได้
 • สิทธิในการให้ซูซูกิ ลบ หรือทำลาย หรือการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณีตราบเท่าที่กฏหมายกำหนดไว้
 • สิทธิการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว
 • สิทธิการคัดค้านการจัดเก็บ การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ซูซูกิขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลล่าสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการปรับปรุงเนื้อหานั้น สามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.suzuki.co.th และจะมีผลบังคับใช้ เมื่อซูซูกิได้รับความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ จะรักษามาตราการความปลอดภัยหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย เสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน บุคคลตามนโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อกับซูซูกิ ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ตามรายละเอียดด้านล่าง ซูซูกิยินดีจะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการ ของเว็บไซต์และการให้บริการของซูซูกิ ต่อไป

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อและช่องทางการติดต่อ

เว็บไซต์ : https://www.suzuki.co.th/contact/

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ : โทร 1401-600-900

ที่อยู่ : บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด 855 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250