นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อซูซูกิ พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจจนเป็นที่ได้รับความไว้วางใจของผู้มาติดต่อทำธุรกรรมและธุรกิจกับบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการบริษัทฯ ย่อมได้รับข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และปกติจะเก็บรักษาข้อมูลไม่นำไปใช้เพื่อการอื่นใด และเมื่อมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงได้ประกาศเป็นนโยบายที่จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และอื่น ๆ
 • ผู้สมัครงาน ซึ่งบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง หรือได้รับจากบุคคลภายนอก
 • พนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งหมายถึงผู้รับจ้างทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึงผู้รับจ้างทำของหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท
 • บุคคลอื่น ซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลปรากฎอยู่ในระบบข้อมูล ที่เกิดจากการบริหารเชิงเทคนิคหรือการบริหารจัดการของบริษัทฯ อาทิ บุคคลที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างอิง ผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้ค้ำประกันการทำงาน ตลอดจนบุคคลผู้มาติดต่อบริษัทฯ
 • ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ
 • คู่ค้าซึ่งเป็นผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่างๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร การยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ ลงทะเบียนสมัครงาน ลงนามในสัญญาเอกสาร ทำแบบสอบถามหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ เป็นต้น
 • ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ จากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทฯ เช่น ข้อมูลจากผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการของบริษัทฯ อาจเป็นผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกิจกรรมที่ท่านใช้บริการ ตลอดจนลักษณะปฎิสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ หรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นสำคัญ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่าน เพื่อติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล ข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

 • เพื่อประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซต์
 • เพื่อจัดทำข้อเสนอการขาย หรือการให้บริการโดยพิจารณาจากข้อมูลการใช้งานบนเว็บไซต์
 • การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อลูกค้าสมัครใช้บริการของบริษัทฯ หรือติดต่อใช้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย
 • ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการ
 • เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่และรับรู้ของลูกค้าในการแจ้งข่าวสารรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
 • เพื่อใช้ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการหลังการขาย
 • เพื่อใช้จำแนกประเภทของลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ซูซูกิ
 • เพื่อการให้บริการหลังการขาย แจ้งเตือนลูกค้านำรถเข้ารับบริการตามระยะทางการใช้งาน ตรวจเช็คประวัติงานซ่อมและสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการซ่อม
 • เพื่อบริการให้ความช่วยเหลือลูกค้ากรณีรถเสียฉุกเฉิน
 • เพื่อใช้ในการส่งข้อความสั้น (SMS) เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า/ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
 • จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าของข้อมูล

ฐานในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้

 • การปฏิบัติตามสัญญา เพื่อความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือกฎหมาย หรือเพื่อการเข้าทำสัญญา และบริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 • ความยินยอมที่ท่านให้ไว้ หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอม ท่านสามารถดำเนินการได้โดยแนวทางใดแนวทางหนึ่งเช่นเดียวกับขณะให้ความยินยอม อาทิ แจ้งด้วยวาจา แจ้งเป็นหนังสือ แจ้งทางอีเมล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ผลกระทบจากการถอนความยินยอมอาจทำให้ท่านได้รับความสะดวกในการให้บริการน้อยลง เป็นต้น
 • ประโยชน์สำคัญต่อชีวิต
 • หน้าที่ตามกฎหมาย
 • การดำเนินงานตามภารกิจของรัฐ
 • การจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ดังนี้ การยืนยันตัวตนลูกค้า, ข้อมูลการทำงานของลูกจ้าง, ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ ฯลฯ แต่ต้องพิจารณาอยู่เสมอว่าประโยชน์ดังกล่าวต้องมีความสำคัญกว่าสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล

ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจำเป็นในการเข้าทำสัญญา
หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เก็บรวบรวม

 • บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จากข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลหรือตัวแทนเจ้าของข้อมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลให้ไว้กับบริษัทฯ จากข้อมูลของพันธมิตรทางธุรกิจ การให้บริการทางโทรศัพท์ บริการทางด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้งานเว็บไซต์ การดาวน์โหลดข้อมูลจากแอปพลิเคชัน ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อาทิ องค์กรของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน หรือจากงานสัมมนา งานฝึกอบรม งานออกร้าน ทั้งที่ บริษัทฯ จัดขึ้นเองหรือจัดขึ้นโดยองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับแจ้งการประมวลผลข้อมูล โดยมีรายละเอียดที่ปรากฎตามแบบแจ้งนี้ เพื่อขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านกรณีที่เป็นข้อมูลที่ประมวลผลไว้ก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ ตามวัตถุประสงค์เดิมต่อไป ท่านมีสิทธิที่จะขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ แต่บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำขอและจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผล ได้แก่
  • ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน รูปถ่าย สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร ข้อมูลบุคคลในครอบครัว ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวมาตร (ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจำลองม่านตา) เป็นต้น
  • ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ไอดีไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น
  • ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการสั่งเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่เข้ากับเครือข่าย เพื่อจะได้ดึงแฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมมาใช้ได้ (บางทีอาจต้องใช้รหัสผ่านจึงจะเข้าได้ (log in)) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies)
  • ข้อมูลอื่น ๆ อาทิ บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านเครื่องสแกนบัตรประชาชน

ใช้

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อ การให้บริการหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นำเสนอกิจกรรมทางการตลาด อาทิ โปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ใช้กับการจัดรายการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ใช้ป้องกันและตรวจสอบการฉ้อฉลหรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบวิเคราะห์และจัดเตรียมเอกสารตามที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร้องขอ และใช้ในการป้องกันอันตรายหรือการรักษาความปลอดภัยทั้งปวง

เปิดเผย

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงาน ดังนี้

 • หน่วยงานภายในของบริษัทฯ ผู้บริหาร กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทเท่าที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ ในการให้บริการต่างๆ อาทิ ผู้ให้บริการในการตรวจสุขภาพ การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูล บริการชำระเงิน บริการรับส่งไปรษณีย์และพัสดุ บริการงานพิมพ์ บริการประกันชีวิตหรือประกันภัย บริการฝึกอบรม บริการทำการวิจัย/การตลาด บริการวิเคราะห์ข้อมูล หรือบริการอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ สถาบันการเงิน โรงพยาบาล บริษัทประกันชีวิต/ประกันภัย ผู้จำหน่าย ผู้จัดงาน ผู้จัดกิจกรรม เป็นต้น
 • ที่ปรึกษาของบริษัทฯ อาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
 • หน่วยงานของรัฐที่บังคับใช้กฎหมาย อาทิ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรมบังคับคดี เป็นต้น
 • ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญาของบริษัทฯ ที่ท่านเป็นผู้ติดต่อ หรือเกี่ยวข้องกับหน้าที่และตำแหน่งของท่าน หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
 • บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะกระทำภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ และต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน กับทั้งบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานในต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษา ข้อมูลต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง

บริษัทฯ อาจมีการมอบหมายหรือจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่างๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น

การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียด ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของบริษัทฯ เท่านั้น โดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ กรณีผู้ประมวลผลไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของบริษัทฯ ผู้ประมวลผลต้องรับผิดตามกฎหมายในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลนั้นเอง

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้บริษัทฯ จะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ประมวลผลช่วงต่อบริษัทฯ เสมือนผู้ประมวลผลเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ให้แก่ท่านได้
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) ของบริษัทฯ ได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้

คำปฏิเสธของผู้ควบคุมข้อมูล

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องขอของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ท่านไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีอำนาจในการยื่นคำร้องขอดังกล่าว
 • คำร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อาทิ กรณีที่ผู้ร้องขอไม่มีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นประมวลผลอยู่ที่บริษัท ฯ เป็นต้น
 • คำร้องขอดังกล่าวเป็นคำร้องขอฟุ่มเฟือย อาทิ เป็นคำร้องขอที่มีลักษณะเดียวกัน หรือมีเนื้อหาเดียวกันซ้ำ ๆ กันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 • บริษัทฯ ไม่สามารถให้ท่านเข้าถึงข้อมูล ทำสำเนา หรือ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลได้ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล และการปฏิบัติตามคำขอนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น อาทิ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามด้วย หรือเป็นการเปิดเผยทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ความลับทางการค้าของบุคคลที่สามนั้น

โดยปกติ ท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน อย่างไรก็ดี หากปรากฏอย่างชัดเจนว่าคำร้องขอของท่านเป็นคำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือ คำร้องขอฟุ่มเฟือย บริษัทฯ อาจคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามสิทธิแก่ท่านตามสมควร

บริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย

ในระหว่างการใช้บริการ บริษัทฯ จะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ การให้บริการของบริษัทฯ ที่เห็นว่าท่านอาจสนใจ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากบริษัทฯ แล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล

คุกกี้

บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทฯ เช่น www.suzuki.co.th หรือ บนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัทฯ และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของบริษัทฯ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ การให้บริการของบริษัทฯ และการใช้งาน เว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น หากท่านได้กดลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของบริษัทฯ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมาย ที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดยบริษัทฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนความรับผิดในการคุ้มครองความปลอดภัยดังกล่าว เนื่องจากไม่มีระบบหรือการส่งข้อมูลใดทางเครือข่ายสาธารณะใดที่จะสามารถรับประกันความปลอดภัยได้โดยสมบูรณ์จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล

ในกรณีที่ท่านพบว่าบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว บริษัทฯ ขอให้ท่านโปรดติดต่อมายัง บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็วที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามกับบริษัทฯ ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ตามรายละเอียดด้านล่าง บริษัทฯ ยินดีจะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และ คำติชมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และการให้บริการอื่นของบริษัทฯต่อไป

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล / เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อและช่องทางการติดต่อ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ :

https://www.suzuki.co.th/contact

สายด่วน :

SUZUKI Cause We Care

โทร :

1401-600-900

ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ 500/121 หมู่ที่ 3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

สำนักงานสาขา 855 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ประกาศความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า
ประกาศความเป็นส่วนตัวสําหรับพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สมัครงาน
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ