ซูซูกิ มอบข้อเสนอสุดพิเศษ ! ข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิได้ง่ายๆ รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท พร้อมดาวน์เริ่มต้น 0%

อ่าน 4943 ครั้ง

 

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ ประเทศไทย มอบแคมเปญสุดพิเศษสำหรับข้าราชการประจำ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่นได้ง่ายๆ รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติม 10,000 บาท   *(1)  พร้อมโปรโมชั่นดาวน์เริ่มต้น 0%*(2)  เมื่อซื้อด้วยเงินสด หรือทำสัญญาเช่าซื้อผ่านสถาบันการเงินที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • ประวัติข้อมูลเครดิตเป็นปกติ ไม่มีประวัติการค้างชำระ หรือมีประวัติหนี้เสีย
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานข้าราชการประจำ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้รับสิทธิ์ต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ออกรถคันใหม่เท่านั้น


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

*(1)
ผู้ขอรับสิทธิ์สามารถยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ (สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตามรายชื่อหน่วยงาน องค์กรและบริษัทฯ ด้านล่าง) ต่อที่ ปรึกษาการขายเพื่อยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ในขั้นตอนการสั่งจองรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่น เมื่อทำการซื้อด้วยเงินสด หรือทำสัญญาเช่าซื้อผ่านสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ คือ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด, ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โดยผู้รับสิทธิ์จะต้องมีชื่อตรงกันกับชื่อผู้ซื้อรถยนต์ซูซูกิคันใหม่เท่านั้น
*(2)
เงินดาวน์เริ่มต้น 0% ผ่อนสูงสุด 84 งวด สำหรับผู้ที่ทำสัญญาเช่าซื้อผ่านสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ คือ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับข้าราชการประจำ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ และธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำหรับข้าราชการประจำที่เป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น
*(3)
รุ่นรถยนต์ที่ร่วมรายการได้แก่ Suzuki Swift, Suzuki Ciaz, Suzuki Celerio, Suzuki Ertiga, Suzuki Carry
*(4)
เงื่อนไขทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
*(5)
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงาน องค์กร และบริษัทที่ได้รับสิทธิ์

รายชื่อองค์กรที่ได้รับสิทธิ์ สำหรับข้าราชการประจำ มีดังนี้

 • ข้าราชการพลเรือน  
 •  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 •  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 • ข้าราชการทหาร  
 • ข้าราชการตารวจ 
 • ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
 •  ข้าราชการฝ่ายอัยการ  
 • ข้าราชการรัฐสภา 
 •  ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 
 • ข้าราชการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
 • ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 • ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
 •  ข้าราชการการเมือง 
 •  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
 •  ข้าราชการบำนาญ 

 

หมายเหตุ รวมถึงพนักงานราชการ (ลูกจ้างสัญญาจ้าง) ลูกจ้างประจำและชั่วคราวสามารถร่วมสิทธิ์รับส่วนลดได้
 

 

รายชื่อองค์กรและบริษัทฯที่ได้รับสิทธิ์ สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีดังนี้

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 • การไฟฟ้านครหลวง  
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย  
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
 • การประปานครหลวง  
 • การประปาส่วนภูมิภาค  
 • องค์การจัดการน้ำเสีย  
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 • สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
 • องค์การเภสัชกรรม  
 • องค์การสะพานปลา  
 • การกีฬาแห่งประเทศไทย  
 • ธนาคารออมสิน  
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย  
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
 • การเคหะแห่งชาติ 
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
 • สถาบันการบินพลเรือน  
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 • องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
 • องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
 • องค์การตลาด  
 • องค์การสวนสัตว์  
 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
 • บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  
 • บริษัท ขนส่งจำกัด  
 • บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด  
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
 • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  
 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  
 • บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด  
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
 • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด  
 • องค์การสุรา กรมสรรพสามิต  
 • โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต  
 • โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
 • สำนักงานธนานุเคราะห์  
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
 • องค์การคลังสินค้า  
 • บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย 
 •  การยางแห่งประเทศไทย  


หมายเหตุ รวมถึงพนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวสามารถร่วมสิทธิ์ส่วนลดได้

ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาการขาย 
หรือ ช่องทางติดต่อทางออนไลน์ https://www.suzuki.co.th/th/contact/
Facebook: www.facebook.com/officialsuzukimotorthailand    
ช่องทางติดต่อทาง Call Center 
โทรศัพท์พื้นฐาน     โทร 1800-600-900   
โทรศัพท์เคลื่อนที่    โทร 1401-600-900