SAFETY

TECT Vehicle Structure

โครงสร้างตัวถัง (TECT)*

ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่ง ด้วย
โครงสร้างเหล็กชนิดพิเศษตามแนวคิด Total
Effective Control Technology (TECT) และระบบ
Computer Aided Engineering (CAE) ซึ่งเป็น
วิศวกรรมขั้นสูงที่เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่
*ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยการป้องกันผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 
จากการชนด้านหน้า ตามข้อกำหนด UN R94 ได้รับการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยการป้องกันผู้ขับขี่ จากการชนด้านข้าง
ตามข้อกำหนด UN R95

TECT Vehicle Structure
Immobilizer Key

ระบบกุญแจนิรภัยอัจฉริยะ
Immobilizer Key

ป้องกันการถูกโจรกรรมได้ดีเยี่ยม