EXTERIOR

COLOURS

Speedy Blue Metallic (ZYH)
New Suzuki Swift Speedy Blue Metallic (ZYH)

(สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ)

COLOURS

Speedy Blue Metallic (ZYH)
New Suzuki Swift Speedy Blue Metallic (ZYH)

(สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ)

New Suzuki SwiftNew Suzuki Swift

POWER YOU UP

แรงสุดขีด สปีดเกินใครในสไตล์ของ SWIFT

New Suzuki Swift

POWER YOU UP

แรงสุดขีด สปีดเกินใครในสไตล์ของ SWIFT