จำนวนผู้ลงทะเบียนจอง
เพื่อลุ้นรับสิทธิ์ซื้อรถยนต์ SUZUKI JIMNY

0
1
1
0

มีเวลาสำหรับการลงทะเบียนอีก

00

วัน

:
00

ชั่วโมง

:
00

นาที

:
00

วินาที

Solid Kinetic Yellow with Pearl Bluish Black (DG5)
14
Solid Kinetic Yellow with Pearl Bluish Black (DG5)
Metallic Brisk Blue with Pearl Bluish Black (CZW)
2
Metallic Brisk Blue with Pearl Bluish Black (CZW)
Metallic Chiffon Ivory with Pearl Bluish Black (2BW)
23
Metallic Chiffon Ivory with Pearl Bluish Black (2BW)
Solid Jungle Green (ZZC)
13
Solid Jungle Green (ZZC)
Pearl Bluish Black (ZJ3)
34
Pearl Bluish Black (ZJ3)
Solid Medium Gray (ZVL)
13
Solid Medium Gray (ZVL)
White (26U)
11
White (26U)

จำนวนรวมผู้ลงทะเบียนจองเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ซื้อล่าสุด วันที่ 6 เมษายน 2567

ตรวจสอบการลงทะเบียน
เพื่อลุ้นรับสิทธิ์ซื้อรถยนต์ SUZUKI JIMNY

กรุณากรอกหมายเลขการจอง และหมายเลขโทรศัพท์ 4 ตัวท้าย
ตามเอกสารยืนยันการลงทะเบียนจองเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ซื้อ

B RS-

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ 4 ตัวท้าย

B RS-

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ 4 ตัวท้าย

หมายเหตุ:

  • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียนจองเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ซื้อได้ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ของวันถัดไป หลังจากที่ท่านลงทะเบียนจองเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ซื้อกับที่ปรึกษาการขายเป็นที่เรียบร้อย
  • ผู้สนใจลงทะเบียนสามารถติดต่อที่ปรึกษาการขายที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิ หรือผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ หรือในงานแสดงสินค้ารถยนต์ซูซูกิ เพื่อทำการลงทะเบียนลุ้นรับสิทธิ์ซื้อรถยนต์ SUZUKI JIMNY

ข้อมูลผู้ลงทะเบียนจอง
เพื่อลุ้นรับสิทธิ์ซื้อรถยนต์ SUZUKI JIMNY

ชื่อ-สกุลผู้ลงทะเบียน

{{ data.customer_name }} {{ data.customer_lastname }}

หมายเลขโทรศัพท์

{{ data.tel }}

วันที่ทำการลงทะเบียน

{{ data.booking }}

หมายเลขการจอง

{{ data.ref_no }}

ระบบเกียร์อัตโนมัติ
(AT)/ สี

{{ data.exterior_color }} ({{ data.color_code}})

ข้อมูลผู้จำหน่าย

{{ data.dealer_name }}

{{ data.dealer_address }}
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ {{ data.dealer_tel }}

ที่ปรึกษาการขาย

{{ data.assistance }}

หากพบปัญหา หรือข้อสงสัยสำหรับรายละเอียดการจอง กรุณาติดต่อที่โชว์รูมผู้ให้จำหน่าย หรือที่ปรึกษาการขายของท่าน

ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนจองเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ซื้อ
กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการขายของท่านเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

การลงทะเบียนจองเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ซื้อ

ผู้ที่สนใจซื้อรถยนต์รุ่นนี้ และประสงค์จะลงทะเบียนจองเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ในการซื้อ สามารถติดต่อที่ปรึกษาการขายที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิของบริษัทฯ หรือผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ หรือในงานแสดงสินค้ารถยนต์ที่บริษัทฯ เข้าร่วม เพื่อทำการลงทะเบียนจองเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ซื้อ โดยบริษัทฯ จำกัดสิทธิ์ในการลงทะเบียนจองหนึ่งท่านต่อหนึ่งสิทธิ์การจองเท่านั้น

ระยะเวลาการลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ซื้อ

บริษัทฯ จะกำหนดให้มีการลงทะเบียนจองเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ซื้อ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2567 ในเวลาทำการของบริษัทฯ หรือผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ หรือกำหนดเวลาเปิดปิด ของงานแสดงรถยนต์ที่จัดขึ้น ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนจองเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ซื้อ ผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และสีรถยนต์ที่ต้องการจองเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ซื้อ เพื่อใช้ในการติดต่อ ประกาศผล และดำเนินการอื่นใด หากผู้ลงทะเบียนไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ หรือผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการขอปฏิเสธการรับจองเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ซื้อในทันที และหลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะส่งข้อความสั้นเพื่อยืนยันสิทธิ์การจองทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ของวันถัดจากวันที่ได้ลงทะเบียนไว้

กำหนดระยะเวลาในการส่งมอบ

บริษัทฯ จะทำการส่งมอบรถยนต์ซูซูกิ รุ่นจิมนี่(JIMNY) ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 จนถึงเดือนเมษายน 2568

ข้อตกลงเมื่อได้รับสิทธิ์ในการซื้อรถยนต์ซูซูกิ รุ่นจิมนี่ (JIMNY)

ผู้จำหน่าย จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการซื้อรถยนต์ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการซื้อจะต้องชำระเงินจอง เป็นจำนวน 50,000 บาท เพื่อยืนยันรับสิทธิ์ที่โชว์รูมของบริษัทฯ หรือผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 8.00 – 17.00 น. กรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ได้ทำการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิ์ดังกล่าวให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ในลำดับถัดไป

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ลงทะเบียนที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถติดต่อได้ เท่านั้น ห้ามผู้ที่ได้รับสิทธิ์จองซื้อโอนสิทธิ์ที่ได้รับไปยังบุคคลอื่นเป็นอันขาด โดยบริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ที่ได้รับทันที ยกเว้นเป็นการโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลในครอบครัวตามสายโลหิต ได้แก่ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องแจ้ง ให้บริษัทฯ ทราบ และผู้ได้รับโอนสิทธิ์ต้องส่งมอบเอกสารแสดงข้อมูลส่วนตนแก่บริษัทฯ ด้วยตนเอง เพื่อทำการอนุมัติ ก่อนการส่งมอบรถยนต์อย่างน้อย 1 เดือน กรณีที่เป็นนิติบุคคล สามารถโอนสิทธิ์ให้กับกรรมการผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคลเท่านั้น หากมีการตรวจพบการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการซื้อในทันที

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ท่านยินยอมให้บริษัทฯ นำข้อมูลที่ได้ให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียนจองเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ซื้อไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อการติดต่อยืนยันการรับสิทธิ์ การประกาศผลการจับสลากทางช่องทางเว็บไซต์ www.suzuki.co.th และการให้บริการแก่ท่าน

บริษัทฯ มีนโยบายเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่เว็บไซต์ : https://www.suzuki.co.th/privacy-policy