นโยบายความเป็นส่วนตัวของ WWW.SUZUKI.CO.TH


บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ซูซูกิ”) ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ www.suzuki.co.th มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการจัดการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า และจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้อย่างเป็นความลับ ปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน และครอบคลุมการดำเนินงานของซูซูกิ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ซูซูกิได้รับมา ซูซูกิจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่านดังนี้

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ซูซูกิจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการและติดต่อสื่อสาร เมื่อท่านใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ www.suzuki.co.th เช่น การลงทะเบียนเพื่อทดลองขับรถยนต์ซูซูกิ หรือการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับทางเว็บไซต์ เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ซูซูกิที่ท่านให้ความสนใจ หรือข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ประเภทของการติดต่อ การแนะนำติชม การแจ้งปัญหา การติดต่อสอบถาม หรือการติดต่อประเภทอื่นๆเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการซูซูกิ รวมถึงข้อมูลลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น ซูซูกิตกลงจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ และซูซูกิอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการซื้อรถยนต์ซูซูกิ การเข้ารับบริการหลังการขาย การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ซูซูกิ และบริการเสริมอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ซูซูกิ ซูซูกิจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ง ในระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับธุรกรรมอันเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของซูซูกิ เท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก
ซูซูกิจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการภายใน แก่ผู้ที่มีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการช่วยเหลือ หรือเพื่อการให้บริการตามคำขอของท่าน และซูซูกิจะไม่เปิดเผยข้อมูล แบ่งปัน จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่

 

การใช้คุกกี้
“คุกกี้” คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ โดยจะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลในการใช้บริการกับทางเว็บไซต์ www.suzuki.co.th เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการข้อมูลทีดียิ่งขึ้น หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ ซึ่งการปิดใช้งานคุกกี้นั้นอาจจะส่งผลต่อการใช้บริการ คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์

การคุ้มครองความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ซูซูกิมีการดำเนินการตามสมควรในการรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ เทคนิค และการจัดการเพื่อป้องกันความสูญเสีย การใช้งานอันไม่สมควร การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ซูซูกิขอสงวนความรับผิดในการคุ้มครองความปลอดภัยดังกล่าว เนื่องจากไม่มีระบบหรือการส่งข้อมูลใดทางเครือข่ายสาธารณะใดที่จะสามารถรับประกันความปลอดภัยได้โดยสมบูรณ์

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านอาจปฏิเสธการให้ข้อมูลบางประเภท หรืออาจแจ้งยกเลิกความยินยอมในการอนุญาตให้ซูซูกิเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ภายใต้หลักเกณฑ์      ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ

 

การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ
ซูซูกิขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลล่าสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการปรับปรุงเนื้อหานั้น สามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.suzuki.co.th และจะมีผลบังคับใช้เมื่อซูซูกิได้รับความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ จะรักษามาตราการความปลอดภัย หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

ติดต่อเรา
หากท่านมีข้อสงสัย เสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อกับซูซูกิ ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ตามรายละเอียดด้านล่าง ซูซูกิยินดีจะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และการให้บริการของซูซูกิ ต่อไป

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อและช่องทางการติดต่อ

เว็บไซต์ : https://www.suzuki.co.th/th/contact/
หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน : โทร 1800-600-900
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ : โทร 1401-600-900
ที่อยู่ : บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 855 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250