ซูซูกิ มอบข้อเสนอสุดพิเศษ ! ข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิได้ง่ายๆ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท พร้อมดาวน์เริ่มต้น 0%

อ่าน 7026 ครั้ง

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ ประเทศไทย มอบแคมเปญสุดพิเศษสำหรับข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่นได้ง่ายๆ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท   *(1)  พร้อมโปรโมชั่นดาวน์เริ่มต้น 0%*(2)  เมื่อซื้อด้วยเงินสด หรือทำสัญญาเช่าซื้อผ่านสถาบันการเงินที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2563

Suzuki

 

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • ประวัติข้อมูลเครดิตเป็นปกติ ไม่มีประวัติการค้างชำระ หรือมีประวัติหนี้เสีย
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และพนักงานบริษัทมหาชน
 • ผู้รับสิทธิ์ต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ออกรถคันใหม่เท่านั้น


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

*(1)
ผู้ขอรับสิทธิ์สามารถยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ (สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตามรายชื่อหน่วยงาน องค์กรและบริษัทฯ ด้านล่าง) ต่อที่ปรึกษาการขายเพื่อยืนยันสิทธิ์รับส่วนลด 20,000 บาท เฉพาะ Suzuki Ciaz เท่านั้น และ รับส่วนลด 10,000 บาท สำหรับ Suzuki XL7, Suzuki Swift, Suzuki Celerio, Suzuki Ertiga และ Suzuki Carry ในขั้นตอนการสั่งจองรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่น เมื่อทำการซื้อด้วยเงินสด หรือทำสัญญาเช่าซื้อผ่านสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ คือ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด, ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โดยผู้รับสิทธิ์จะต้องมีชื่อตรงกันกับชื่อผู้ซื้อรถยนต์ซูซูกิคันใหม่เท่านั้น
*(2)
เงินดาวน์เริ่มต้น 0% ผ่อนสูงสุด 84 งวด สำหรับผู้ที่ทำสัญญาเช่าซื้อผ่านสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ คือ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มพนักงานบริษัทเฉพาะพนักงานที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีทุกธนาคาร และธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำหรับข้าราชการประจำที่เป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น
*(3)
รุ่นรถยนต์ที่ร่วมรายการได้แก่ Suzuki XL7, Suzuki Swift, Suzuki Ciaz, Suzuki Celerio, Suzuki Ertiga, Suzuki Carry
*(4)
เงื่อนไขทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
*(5)
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงาน องค์กร และบริษัทที่ได้รับสิทธิ์

รายชื่อองค์กรที่ได้รับสิทธิ์ สำหรับข้าราชการประจำ มีดังนี้

 • ข้าราชการพลเรือน  
 •  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 •  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 • ข้าราชการทหาร  
 • ข้าราชการตารวจ 
 • ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
 •  ข้าราชการฝ่ายอัยการ  
 • ข้าราชการรัฐสภา 
 •  ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 
 • ข้าราชการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
 • ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 • ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
 •  ข้าราชการการเมือง 
 •  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
 •  ข้าราชการบำนาญ 

 

หมายเหตุ รวมถึงพนักงานราชการ (ลูกจ้างสัญญาจ้าง) ลูกจ้างประจำและชั่วคราวสามารถร่วมสิทธิ์รับส่วนลดได้
 

 

รายชื่อองค์กรและบริษัทฯที่ได้รับสิทธิ์ สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีดังนี้

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 • การไฟฟ้านครหลวง  
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย  
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
 • การประปานครหลวง  
 • การประปาส่วนภูมิภาค  
 • องค์การจัดการน้ำเสีย  
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 • สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
 • องค์การเภสัชกรรม  
 • องค์การสะพานปลา  
 • การกีฬาแห่งประเทศไทย  
 • ธนาคารออมสิน  
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย  
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
 • การเคหะแห่งชาติ 
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
 • สถาบันการบินพลเรือน  
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 • องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
 • องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
 • องค์การตลาด  
 • องค์การสวนสัตว์  
 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
 • บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  
 • บริษัท ขนส่งจำกัด  
 • บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด  
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
 • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  
 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  
 • บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด  
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
 • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด  
 • องค์การสุรา กรมสรรพสามิต  
 • โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต  
 • โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
 • สำนักงานธนานุเคราะห์  
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
 • องค์การคลังสินค้า  
 • บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย 
 •  การยางแห่งประเทศไทย  


หมายเหตุ รวมถึงพนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวสามารถร่วมสิทธิ์ส่วนลดได้

ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาการขาย 
หรือ ช่องทางติดต่อทางออนไลน์ https://www.suzuki.co.th/th/contact/
Facebook: www.facebook.com/officialsuzukimotorthailand    
ช่องทางติดต่อทาง Call Center 
โทรศัพท์พื้นฐาน     โทร 1800-600-900   
โทรศัพท์เคลื่อนที่    โทร 1401-600-900